วิชชา 3 ยอดวิทยายุทธ์แก้กรรม พัฒนากรรม


<
วิชชา 3 ยอดวิทยายุทธ์แก้กรรม พัฒนากรรม

วิชชา (the Threefold Knowledge) แปลว่า ความรู้แจ้งในธรรม

๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (reminiscence of past lives) แปลว่า ระลึกชาติได้ หมายถึง รู้จักเหตุและผล รู้จักอดีต กรรมตัวไหนเกิดด้วยเหตุอะไร ทำให้เป็นผลเช่นนี้ (รู้อดีต) ระลึกชาติได้ว่าอดีตเราเคยทำอะไรมาจึงเป็นผลเช่นปัจจุบันนี้

๒. จุตูปปาตญาณ (knowledge of the decease and rebirth of beings; clairvoyance) แปลว่า ญาณกำหนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นไปตามกรรม, เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย หมายถึง เวลานี้เราต้องการจะเกิดเป็นอะไร เวลานี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงไหม ณ ตอนนี้เรารู้เหตุและผลในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราไม่เอา เช่น เราจะเกิดเป็นสุนัข แต่เราไม่ต้องการเกิดเป็นสุนัข แล้วเราจะต้องสร้างเหตุอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดเป็นสุนัข ฯลฯ รู้ ณ ปัจจุบันนี้ว่าเราจะต้องทำอะไร (รู้ปัจจุบัน)

๓. อาสวักขยญาณ (knowledge of the destruction of mental intoxication) แปลว่า ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะกิเลส หมายถึง ตั้งปณิธานว่าเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดีอะไรออกไป และจะทำสิ่งที่ดีอะไรต่อไป

ตัวอย่างเช่น ตอนนี้เราเป็นนางไม้ เราไปสร้างเหตุอะไรจึงทำให้เราเป็นนางไม้ บางครั้งรู้แค่ว่าเราเป็นนางไม้ แต่ไม่รู้ว่าได้สร้างเหตุอะไรที่ทำให้เป็นนางไม้ พอเรารู้ว่าอดีตชาติเราเป็นนางไม้ แล้วชาตินี้เราอยากเป็นนางไม้ต่อไหม ถ้าเราไม่อยากเป็นอีกต่อไป เราจะต้องแก้ด้วยอะไร ถ้าเราอยากแก้ด้วยวิธีอะไร ก็จะมาต่อด้วยข้อที่ ๓ คือ เราจะต้องตั้งปณิธานทำอะไรให้ได้ต่อไป เขาก็จะเปลี่ยนแปลงจากนางไม้เป็นเทพธิดา

๑. รู้ว่าเหตุอะไรทำให้เราเกิดมาเป็นนางไม้

๒. เราไม่อยากเกิดมาเป็นนางไม้ แต่อยากเกิดมาเป็นเทพธิดา เราต้องไปหาเหตุก่อนว่าจะต้องสร้างเหตุเช่นใดถึงจะเกิดเป็นเทพธิดา คือ การสร้างเหตุแห่งการจุติได้ พอเราตั้งใจจะทำตรงนี้ให้ได้ก็จะไปยังข้อที่ ๓

๓. ตั้งปณิธานที่จะต้องมุ่งมั่นทำให้ได้ ถ้าไม่ทำก็ได้แต่สักแต่รู้

พอเราทำทั้ง ๓ อย่างนี้ได้ ก็จะเป็นการกำหนดอนาคตของเราได้ อดีตเราก็รู้แล้ว ปัจจุบันเราก็รู้แล้ว พอเราทำปัจจุบันให้ดี อนาคตก็ย่อมดีแน่นอน

สำเร็จลุล่วงแห่งการรู้อดีต อนาคต และปัจจุบัน

รู้เหตุแห่งความเป็นมา รู้เหตุแห่งความเป็นอยู่ และรู้เหตุแห่งความที่จะเป็นไป

วิชชา ๓ ถือว่าเป็นแม่ อริยสัจ ๔ คือตัวลูก พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้วิชชา ๓ แล้ว จึงไปคลอดลูก คือ อริยสัจ ๔

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 7,109 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย