หัวใจการประกอบพิธีกรรม


หัวใจการประกอบพิธีกรรม

สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจของการอาบน้ำมนต์ แก้กรรม อาบน้ำโขง อาบน้ำคงคา ประกอบพิธีต่างๆ เราต้องมี ๓ ประการนี้

๑. ต้องมีศรัทธา คือ ต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อน้ำมนต์ว่ามีจริง สามารถช่วยเหลือเราได้

๒. ต้องมีความเข้าใจ คือ เข้าใจว่าเราอาบน้ำมนต์ทำไม อาบเพื่อชำระอะไร การอาบน้ำทั่วไปคือชำระร่างกายให้สะอาด การอาบน้ำมนต์นี้ก็เพื่อชำระทางจิตใจ เพื่อให้สะอาด เพื่อที่จะได้เติมของใหม่ เพื่อที่จะได้เจริญขึ้น เพราะของเก่าเราบอกว่าไม่ดี เป็นของเสียแล้ว เราเข้าห้องน้ำล้างอุจจาระแล้ว เราก็ต้องล้างให้สะอาด เราเอาน้ำสกปรกออกจากแก้วเราก็ต้องล้างแก้วให้ดี ถึงจะเติมน้ำใหม่ได้

๓. ต้องมีปณิธานของตน คือ เราจะต้องตั้งปณิธานว่าเราจะทำอะไรต่อไป

เราบอกว่าเราอาบน้ำมนต์ เราล้างถ้วยให้สะอาดแล้ว เราไม่เอาน้ำสะอาดใหม่เข้าไป แล้วจะมีน้ำสะอาดได้อย่างไร

การสร้างกุศลก็คือ เราล้างถ้วยให้สะอาดแล้ว สร้างกุศลคือการเอาน้ำดีมาใส่ คือ เอาปัญญาดีมาแก้ไขตนเอง เราจึงจะเข้าสู่ตัวทั้ง ๓ ข้อข้างต้น

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,225 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย