พระตรีมูรติมหาเทพ


พระคาถาพ่อตรีมูรติมหาเทพ

โอม ตรีมูรติ มหาเทพ นะมะฮา๛(๑๖ จบ)
หรือ
โอม ตัสสะ มะอะอุ ๛ (๑๖ จบ)


คำกล่าว

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พ่อตรีมูรติ ด้วยจิตศรัทธา พ่อตรีมูรติอภิมหาเทพ รวมพลังทั้ง ๓ เป็นหนึ่งเดียว และมอบให้มหาเทพทั้ง ๓ ไปปฏิบัติ ผู้ทรงอภิมหาอำนาจ บริหารไปตามวิถีแห่งธรรม ให้ก่อเกิด ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลง สามรวมเป็นหนึ่ง หนึ่งแยกไปเป็นสาม

บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน เจริญรอยตามพ่อตรีมูรติ ผู้ทรงอภิปัญญาในการบริหารจัดการธรรม

บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอองค์พ่อโปรดเมตตารับ และขอบารมีองค์พ่อฯ โปรดเมตตาประทานพร ให้ปัญญาเข้าถึงธรรม รู้ซึ้ง ประจักษ์ในธรรม สันติสุข สาธุ สาธุ โอม๛

----------------------

อธิบายเกี่ยวกับพ่อตรีมูรติมหาเทพ

ลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓ สิ่ง ไม่ว่าศาสนาไหน ลัทธิใด มักจะมีคล้ายกัน ๓ ประการ ดังนี้


ศาสนาพุทธ เรียกว่า พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐ หรือสิ่งล้ำค่า ๓ ประการ ดังนี้

๑. พระพุทธเจ้า คือ ผู้ตรัสรู้ธรรม รู้แจ้งเห็นจริงในธรรม แล้วนำธรรมนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลก
๒. พระธรรม คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงให้เข้าใจและหลักความประพฤติ
๓. พระสงฆ์ คือ ผู้ศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้ซึ้งประจักษ์แจ้งแล้ว นำธรรมนั้นมาถ่ายทอดแก่ประชาชน


ศาสนาฮินดู เรียกว่า พ่อตรีมูรติ คือ ๓ องค์รวมกันได้แก่ พ่อพรหมธาดา พ่อศิวะ พ่อวิษณุนารายณย์
๑. พ่อพรหม คือ พลังแห่งการก่อเกิด
๒. พ่อศิวะ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
๓. พ่อวิษณุนารายณ์ คือ พลังแห่งการดำรงรักษา

ศาสนาคริสต์ เรียกว่า ตรีเอกานุภาพ (Trinity) คือ ให้ยึดมั่นและเคารพบูชาองค์ ๓ เป็นอานุภาพแห่งพระเจ้าในฐานะทั้ง ๓
๑. พระยะโฮวา (พระบิดา)
๒. พระบุตร (พระเยซู)
๓. พระจิต (วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาและพระบุตรรวมกัน

ลัทธิเต๋า เรียกว่า ตรีวิสุทธิ์คูหาเทวา (三清境洞神教主) “ซำเช็งเก้งตั่งซิ้งก่าจู้” เรียกย่อๆ ว่า เทพ “ซำเช็ง” (三清) คือเทพปรมาจารย์สูงสุดของลัทธิเต๋า อันประกอบไปด้วย (เรียงตามศักดิ์)
๑. “เง็กเช็ง” (หยกวิสุทธิ์) 《玉清》คือเทพ “ง้วนสี่เทียงจุน” 《元始天尊》 อวี้ชิงหยนวนฉื่อเทียนจุน คือ เป็นผู้กำหนดและสร้างโลก แบ่งแยกระหว่างความมืดและความสว่าง โดยที่สรรพสิ่งยังมิได้แบ่งแยก
๒. “เสียงเช็ง” 《上清》 (เหนือวิสุทธิ์) คือเทพ “เหล็งป้อเทียงจุง” 《灵宝天尊》 ชางชิงหลิงเป่าเทียนจุน
๓. “ไท้เช็ง” (บรมวิสุทธิ์) 《太清》คือเทพ “เต๋าเต็กเทียงจุง” 《道德天尊》 ไท่ชิงเต้าเต๋อเทียนจุน หรือไท่ช่างเหล่าจวิน (เหลาจื่อ)

พระไตรลักษณ์
ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะที่เหมือนกันทั้งหลายทั้งปวง ๓ อย่าง ซึ่งเราจะต้องยอมรับความจริงแห่งธรรมทั้ง ๓ นี้ หากผู้ใดไม่ยอมรับความจริงแห่งธรรมนี้ก็จะเกิดโทสะ ไม่พ้นจากความทุกข์ ดังนี้
๑. อนิจจัง คือ แปรเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการแปรเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย
๒. ทุกขัง คือ ไม่คงทน หมายถึง ทนอยู่สภาพเหตุนั้นไม่ได้ หรือไม่คงทนต่อภาวะนั้นๆ ตลอดกาล
๓. อนัตตา คือ ไม่สามารถควบคุมได้ เราจึงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ หมายถึง มีตัวตน แต่ยึดมั่นถือมั่นให้คงทนอย่างเดิมไม่ได้

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,986จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย