ขบวนการของธรรม


ขบวนการของธรรม


ผู้ทรงธรรมก็จะผูกพันธ์อยู่กับธรรม ผู้ทรงธรรมต้องปฏิบัติธรรมถึงจะดำรงธรรมได้ ถึงจะไปตามวิถีแห่งธรรมได้

เราปฏิบัติไม่ถูกเราทรงธรรมไม่ได้ เราทรงธรรมไม่ได้ เราก็ดำรงธรรมไม่ได้ เราก็ไปตามวิถีแห่งธรรมไม่ได้

๑. ทรงธรรม คือ การเรียนรู้ต่างๆ ของธรรม

๒. ดำรงธรรม คือ ทนุบำรุง รักษา วิวัฒน์ พัฒนาแก้ไข เปลี่ยนแปลง หล่อเลี้ยง เลี้ยงดู อุ้มชู

๓. ไปตามวิถีแห่งธรรม คือ การปฏิบัติตามธรรม
๑) รู้วิธีใช้
๒) จังหวะใช้
๓) ใช้ตรงตามกาละเทศะ

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย