พิธีสวดไหว้อัญเชิญครู

 prommasit  

พิธีสวดไหว้อัญเชิญครู


ก่อนจะเริ่มประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะต้องมีการสวดอัญเชิญครูมาร่วมประกอบพิธีและประทานพรแก่ผู้เข้าร่วมประกอบพิธี ซึ่งบทสวดที่นำมาสวดนี้ก็จะครบทุกสายครู ดังนี้


๑. บทสวดอัญเชิญครูสายพระพุทธเจ้า คือ เราจะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ในการชี้ให้เราเข้าถึงธรรม เพราะจะยังไงชีวิตมนุษย์เราจะต้องเข้าถึงธรรม เพียงแต่ช้าหรือเร็ว ให้เข้าถึงธรรมทั้งโลกิยะและโลกุตตระ พระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เราครองเรือนแต่ครองเรือนแบบสัมมาที่ถูกต้อง

บทบูชาพระรัตนตรัย : โอม พุทธา พุทโธ พุทธะ ธัมโม ธัมมัง นะโมพุทธายะ


๒. บทสวดอัญเชิญครูสายมหาเทพ คือ จะเกี่ยวกับ ๓ มหาพลัง ได้แก่ พ่อพรหม พลังแห่งการก่อเกิด พ่อวิษณุนารายณ์เกี่ยวกับพลังดำรงรักษาอยู่ และพ่อศิวะ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นตรีมูรติ

บทบูชาเทพ : โอม ตัสสะ มะอะอุ


๓. บทสวดอัญเชิญครู พ่อพรหม สายครูประจำโลก คือ เป็นองค์ที่สร้างการก่อเกิด จะถือว่าเป็นสายแห่งพ่อแม่เรา เป็นครูประจำชั้นของเรา จะแตกต่างตรีมูรติตรงที่ ให้ท่านเป็นประธาน แล้วองค์พ่อพรหมแยกออกมาอีกทีหนึ่งคล้ายๆ เป็นผู้จัดการใหญ่

ท้าวมหาพรหมธาดา (ย่อ) : โอม พรหมมา รามะ มะสะยังติ๛


๔. บทสวดอัญเชิญครู พ่อพิฆเณศ สายการประกอบพิธีกรรม คือ ลำดับถัดมาต้องเป็นมหาเทวี แต่ที่ให้พ่อพิฆเณศท่านสวดก่อนเพราะเกี่ยวกับท่านพ่อพิฆเณศได้รับพรจากมหาเทพมหาเทวีว่า หากจะประกอบพิธีกรรมสามารถสวดพ่อพิฆเณศขึ้นก่อนได้ เพราะยกให้ถือว่าเป็นเจ้าแห่งพิธีกรรม เพราะพิธีกรรมจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะต้องผ่านการอนุมัติจากองค์พ่อพิฆเณศ

พระพิฆเณศ : โอม ศรี คะเณศายะ สิทฺธิ ธาตา นะมะ๛๕. บทสวดอัญเชิญครู สายพระแม่ สายอิม เช่น สวดพระแม่อุมา จะต้องผ่านพลังต่างๆ ที่จะลงมาอีกขั้นหนึ่งที่เห็นชัดเจนขึ้น เราไหว้พระแม่อุมาฯ ถือว่าท่านเป็นพระแม่แห่งการปกครอง อำนาจ การบริหาร แล้วก็พระแม่ลักษมีเกี่ยวกับเงินทอง พระแม่สุรัสวดี พระแม่คงคา และพระแม่ทั้ง ๕ พระองค์

พระแม่อุมาเทวี (ย่อ) : โอม เจ มาตา กี๛


๖. บทสวดอัญเชิญครู สายเทพเทวดาเบื้องล่าง มีพระแม่ธรณี คือ เราจะต้องให้เกิดการมีพลังแห่งการอุ้มชู เลี้ยงดูให้เจริญ

พระแม่ธรณี (ย่อ) : โอม เม กะ มะ อุ๛


๗. บทสวดอัญเชิญครู สายเทพ เทวดาเบื้องล่าง สายปราบปราม ได้แก่ บทสวดขององค์พ่อท้าวเวสสุวรรณ จะเป็นการปกครองที่เราอยู่ ณ ภูมิปัจจุบันนี้ ป้องกันภัยต่างๆ จะย่อยลงมาเรื่อยๆ

ท้าวเวสสุวรรณ : โอม นะมัส เวสสุวัณ หะเร หะเร เวสสุวัณ เอหิ เอหิ ตัสสะยะ๛๘. บทสวดอัญเชิญครู สายบาดาล คือ องค์พ่อพญานาค เป็นตัวแทนสายเมืองบาดาล

พ่อพญานาค : โอม อะงะสะ๛ทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน ๘ สาย สายโลกุตตระ พ้นโลก สายสวรรค์ สายมนุษย์ และสายบาดาล การประกอบพิธีจึงสำเร็จ สมบูรณ์


การไหว้ครูเป็นการสำนึกบุญคุณของท่าน ซึ่งเราจะต้องกตัญญูกตเทวี ในการท่านทำสิ่งใดแล้วเราควรทำอย่างไร ก็จะอยู่ด้วยความสันติ

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์• กุสราชมหาสัตว์(ภาค ๒) เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• วัดบางนาใน

• หนังสือเเนะนำ

• มองต่างอย่างมีธรรม ธรรมะวัยรุ่น
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย