ความรู้กับปัญญาแตกต่างกันอย่างไร


<
ความรู้กับปัญญาแตกต่างกันอย่างไร


ความรู้กับปัญญาแตกต่างกัน แตกต่างกันดังนี้ คือ
ความรู้ คือ อธิบายได้แต่เบื้องต้นแต่เจาะลึกไม่ได้ อธิบายแต่ภาพที่เห็นได้ทั้งนั้น แต่ภาพที่ซ่อนลึกลงไปไม่รู้ว่าจะอธิบายได้ยังไง เช่น บางคนบอกว่า ไปดูอารมณ์ของคนเรา แต่ไม่รู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นได้ยังไง และจะดับยังไง นี่แหละ เพราะเขาไม่รู้ จึงเป็นแค่ความรู้


ปัญญา คือ ต้องรู้จักที่มา ที่อยู่ และที่จะเป็นไป


คนเราถ้าเป็นแต่เพียงมีความรู้ จะเรียกว่าเขาภูมิสูงไม่ได้ เราต้องดูที่พฤติกรรม


คนที่มีภูมิสูงจะเป็นคนที่มีตาทิพย์ มองอะไรไม่ใช่มองแค่นี้ แต่มองทะลุปรุโปร่ง มันสามารถเป็นรูป แล้วเราสามารถแยกธาตุให้ออก ออกแล้วมาจากไหน แล้วจะคืนสู่อะไร จบมั้ยนี่แหละกระบวนการทุกอย่าง นี่แหละ โยนิโสมนสิการ และปฏิจจสมุปบาท


เรารู้ครบถึงจะแก้ได้ เรารู้ไม่ครบเราจะไปแก้ตรงไหน เราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ต้องมีปัญญาอย่างนี้ ถึงจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ เสร็จแล้วเราจึงจะเข้าไปสู่สมาบัติ เข้าไปพิสูจน์ทราบแต่ละเรื่องๆ ถึงจะประจักษ์


พอเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้ว เราก็จะเข้าสู่สมาบัติ แล้วเราถึงจะออกจากสมาบัติ แล้วเราจะสรุปเลือกเส้นทางมรรค ที่จะเดินทางไป

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

   
 7,254 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย