รู้กายรู้ใจ


<
อภิ แปลว่า ใหญ่ ธรรม แปลว่า ความรู้สึก


อภิธรรม แปลว่า ความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ 


ความรู้สึกเป็นแหล่งกำเนิดของการปรุงแต่งทั้งปวง  


ความรู้สึกชอบ ชัง เฉย ก็คือ อภิธรรม


เราจะดูอภิธรรมในตำหรือจะดูอภิธรรมในของจริง


พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ว่า การละกิเลสต้องละด้วยการรู้การเห็น ไม่รู้ไม่เห็นละไม่ได้ จะชังหนอๆ จะชอบหนอๆ จะเฉยหนอๆ ต้องรู้ทันทุกอย่าง 


จิตมีกามก็รู้ทันว่าจิตมีกาม จิตมีความเกิดก็รู้ทันว่าจิตมีความเกิด จิตมีดีก็รู้ทันว่าจิตมีดี เรียกว่า รู้ทันการแสวงหากาม แสวงหาภพ แสวงหาพรหมจรรย์ 


แต่ผู้ที่รู้ทันความเกิดและความดับย่อมหยุดแสวงหาในสิ่งทั้งปวง จะคิดหนอๆ ก็ไม่อยากรู้อะไรเลยสักอย่าง แต่กลับได้รู้ทุกอย่าง


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
   
 6,364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย