เทพทั้ง 5


เทพทั้ง ๕

เทพทั้งห้า คือ คุณธรรมของเทพเทวา เป็นเทพแห่งการคุ้มครองบุคคลไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วร้าย และปากทางแห่งอบาย
๑. หิริ คือ ความละอายแก่ใจ การไม่ล่วงเกินทำในสิ่งที่ไม่ดีงาม หากคิดที่จะทำสิ่งใดที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ก็ให้กลับมาคิดทบทวนความคิดนั้น จนเป็นไปในทางดี เกิดความละอายแก่ใจ
๒. สังวร คือ การคิดระมัดระวังจะพยายามไม่คิดในใฝ่ต่ำในทางลบ และสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดไป เราต้องจดจำไม่ทำสิ่งเหล่านั้นอีก โดยเฉพาะบุคคลที่มักทำบาป ทำผิดอยู่บ่อยๆ เพราะไม่รู้จักการควบคุมความคิดของตนเอง เพราะว่าความคิดของเราเป็นต้นเหตุให้เกิดกิริยาแห่งพฤติกรรม หากเราคิดหรือจินตนาการไปในทางดี เราก็จะกระทำดี หากคิดไปในทางชั่วก็จะมีพฤติกรรมชั่ว ฉะนั้น การสังวรจึงเป็นด่านแรกป้องกันการกระทำที่ไม่ดีและส่งเสริมการกระทำดี และเป็นบ่อเกิดแห่งสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ
๓. สำรวม คือ การระมัดระวังกายและวาจาของตนเองให้เรียบร้อย มีกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตน เคลื่อนไหวอย่างรู้เท่าทัน ไม่มีกิริยาไปในทางแข็งก้าว ล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น และไม่เอาเปรียบคนอื่น
๔. ภาวนา คือ การคิดและทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นกุศลบ่อยๆ จนเกิดความเคยชินและให้ติดเป็นนิสัย จึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย
๕. สติ สัมปชัญญะ คือ รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ และคอยควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ให้ไปในทางที่ถูกต้องดีงาม
บุคคลใดมีเทพทั้ง ๕ จะอยู่รอดปลอยภัยจากอันตรายทั้งปวง ย่อมเป็นผลดีแก่ตนเอง ย่อมได้รับสิ่งที่เป็นมงคล ฉะนั้น จึงควรหมั่นฝึกฝนปฏิบัติตามเทพทั้งห้าประการนี้
   

6,589จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย