หลักธรรมแห่งความสำเร็จ 8531


หลักธรรมแห่งความสำเร็จ (๘๕๓๑)


๑. สังเกต ๒. คิด ๓. ทำ
๔ พยายาม ๕. สรุปหาเหตุผล ๖. แก้ไข พัฒนา
๗. ทำต่อไป ๘. คุมใจ


๑. กฎ ๒. ระเบียบ ๓. วินัย
๔. ต่อเนื่อง ๕. สม่ำเสมอ๑. สติ สัมปชัญญะ ๒. สมาธิ ๓. ปัญญา


๑ คุณธรรม
 6,203 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย