หลักธรรมแห่งความสำเร็จ 8531


<
หลักธรรมแห่งความสำเร็จ (๘๕๓๑)


๑. สังเกต ๒. คิด ๓. ทำ
๔ พยายาม ๕. สรุปหาเหตุผล ๖. แก้ไข พัฒนา
๗. ทำต่อไป ๘. คุมใจ


๑. กฎ ๒. ระเบียบ ๓. วินัย
๔. ต่อเนื่อง ๕. สม่ำเสมอ๑. สติ สัมปชัญญะ ๒. สมาธิ ๓. ปัญญา


๑ คุณธรรม
   
 6,498 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย