การขอพรพ่อพรหม


<
การขอพรพ่อพรหม

ก่อนที่เราจะขอพรจากองค์พ่อ เราควรกลับมาตระหนัก ตรวจดูที่ตัวเราเสียก่อนว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราพร้อมหรือยัง? เราได้ทำ "สิทธิ" ให้เกิดขึ้นหรือยัง?
พรขององค์พ่อจะมี ๕ ประการด้วยกัน ได้แก่

๑. ด้านการให้ปัญญา เรารับการสั่งสอนจากท่าน โดยท่านมีจริยาวัตรเป็นแบบอย่างให้เราได้เจริญรอยตามพรหมวิหาร ๔ ประการ

๒. ด้านรูปธรรม วัตถุ สิ่งของ เงินทอง การทำมาค้าขาย เมื่อเราทำหน้าที่ของเราพร้อม และทำสิทธิให้เกิด ท่านก็จะประทานวัตถุสิ่งของที่ปรารถนา

๓. ด้านการขอความช่วยเหลือ มีการขอรับพลัง ขอความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นตามความปรารถนา

๔. ด้านการช่วยปัดเป่า สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา

๕. ด้านภูมิปัญญา สิ่งเสริมยกฐานะภูมิปัญญาของเราให้สูงขึ้น (เจาะจงปัญญา) ถ้าเราอยากให้ภูมิสติปัญญาของเราสูงขึ้น เราก็ขอให้ท่านช่วยชี้แนะ แนะนำแนวทาง
   
 6,442 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย