การขอพรพ่อพรหม
 daeng007   14 มิ.ย. 2560

การขอพรพ่อพรหม

ก่อนที่เราจะขอพรจากองค์พ่อ เราควรกลับมาตระหนัก ตรวจดูที่ตัวเราเสียก่อนว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราพร้อมหรือยัง? เราได้ทำ "สิทธิ" ให้เกิดขึ้นหรือยัง?
พรขององค์พ่อจะมี ๕ ประการด้วยกัน ได้แก่

๑. ด้านการให้ปัญญา เรารับการสั่งสอนจากท่าน โดยท่านมีจริยาวัตรเป็นแบบอย่างให้เราได้เจริญรอยตามพรหมวิหาร ๔ ประการ

๒. ด้านรูปธรรม วัตถุ สิ่งของ เงินทอง การทำมาค้าขาย เมื่อเราทำหน้าที่ของเราพร้อม และทำสิทธิให้เกิด ท่านก็จะประทานวัตถุสิ่งของที่ปรารถนา

๓. ด้านการขอความช่วยเหลือ มีการขอรับพลัง ขอความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นตามความปรารถนา

๔. ด้านการช่วยปัดเป่า สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา

๕. ด้านภูมิปัญญา สิ่งเสริมยกฐานะภูมิปัญญาของเราให้สูงขึ้น (เจาะจงปัญญา) ถ้าเราอยากให้ภูมิสติปัญญาของเราสูงขึ้น เราก็ขอให้ท่านช่วยชี้แนะ แนะนำแนวทางDT018082

daeng007

14 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2132 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย