บทความธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 คาถาพระอัสสชิ ... พระสารีบุตร
 "ทาน ศีล ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 เทวดาขอให้ท่านอาจารย์ลีช่วยสร้างพระพุทธรูป
 "ปลง คือวางลงอย่าแบกมัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "เราทำให้เกิดขึ้นเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "นักภาวนา สู้ไม่ถอย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "แย่งชิงกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การนับถือกับการปฏิบัติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ศีลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "วิสุทธิอุโบสถ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "มาฆบูชา วันแห่งความรัก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทานศีลภาวนา ล้วนฝังลึกอยู่ที่จิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ปัจจุบันธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"วิธีทำภาวนาสมาธิ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"คติธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
"ปัญญา เกิดจากใจที่สงบ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
"ศาสนาเสื่อม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ปล่อย มันก็ไม่มีทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"จิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่หลอกลวง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"ฟังเทศน์ เพื่อให้ใจสงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ใจผ่องใส" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ภาวนา คือวิธีอ่านตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ศีล รากเหง้าของกุศลธรรม" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "ระลึกถึงธรรม ทำให้ใจมีค่า" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"เมตตากรุณา ที่ผิด" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "กืเลสกับสติ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)
 "หลวงปู่ฝั้น กับหลวงตาฯ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พบนาคราช
 "บุญติดใจ บาปติดใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 การพิจารณาพรหมวิหาร4 - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย